Activități propuse – 2022

Obiectivul Fundației READ pentru 2022 este de a promova bunele practici privind utilizarea durabilă a solului, susținerea tehnologiilor inovative specifice agriculturii de precizie  pentru:

   1. menținerea, ameliorarea calității solului, prevenirea degradării solului, stoparea deșertificării și înlăturarea poluanților care periclitează calitatea solului, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

    2. protecția multifuncționalității solului, ecologică – economică – socială, menținerea, îmbunătățirea și conservarea biodiversității solului și a ecosistemelor;

    3. dezvoltarea spațiului rural în scopul utilizării durabile și gestionării eficiente a solurilor;

    4. armonizarea legislației privind utilizarea, conservarea și protecția solului cu reglementările Uniunii Europene;

Direcțiile de acțiune pentru 2022 vor viza:

    1. cunoașterea sistematică, permanentă, detaliată, cantitativă și calitativă a solurilor, ca resursă naturală neregenerabilă, la nivelul fiecărei parcele cadastrale de catre utilizatori/fermieri

    2.  stabilirea bilanțului elementelor nutritive, al materiei organice și al reacției din sol în vederea stabilirii dozelor optime de îngrășăminte și amendamente pentru toți utilizatorii de teren, la nivel de parcelă, în conformitate cu prevederile legale.

    3. identificarea activităților antropice cu efecte negative asupra solului din toate ecosistemele și a zonelor de risc natural;

    4. educarea și conștientizarea   tinerilor fermieri pentru  utilizarea, conservarea și protecția solului prin  elaborarea unui ghid de bune practici privind conservarea, ameliorarea, evaluarea capacității bioproductive, bonitarea economică, protecția solului și monitorizarea integrată a calității solului, 

    5. implementarea tehnologiilor inovative specifice agriculturii de precizie  pentru asigurarea conservării, ameliorării și protecției solului;

    6. dezvoltarea colaborării intre actorii implicati in practicarea unei agriculturi durabile.   (fermieri, cercetatori, universitati, autoritati) pentru asigurarea realizării programelor naționale de utilizare, conservare și protecție a solului la standarde tehnico-economice și ecologice;

    7. optimizarea exploatațiilor agricole în scopul îmbunătățirii eficienței economice, creșterii producției și îmbunătățirii indicilor de calitate a producțiilor agricole ;

    8. managementul carbonului si rolul in conservarea solului; stabilirea practicilor de sechestrare a carbonului si implementarea  acestora  la nivelul fermelor din Romania.

Comentariile sunt închise.