Ghid: Tehnologii agricole sustenabile Fertilizarea cu îngrășăminte lichide (UAN)

Tehnologii agricole sustenabile

Fertilizarea cu îngrășăminte lichide (UAN)

B. Bourrie

Cuprins:

  1. Fertilizarea cu UAN la porumb
  2. Fertilizarea grâului cu UAN
  3. Fertilizarea la rapiţă cu UAN
  4. Fertilizarea la floarea soarelui cu UAN
  5. Fertilizarea cu azot – criterii de alegere a îngrăşămintelor

Documentul este publicat și pe platforma AGRIM.ro

Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan aprobate în Ședința de Guvern

În Ședința Guvernului din 23 noiembrie 2020 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

La nivel național, în perioada 1 ianuarie – 13 octombrie 2020, au fost depuse 107.175 de cereri prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare terenurile agricole situate în extravilan, din care în perioada 1 aprilie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 69.459 de cereri, iar în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 21.993 de cereri, aflate în curs de soluționare, pentru care au fost emise actele necesare perfectării contractelor de vânzare.

Aceste din urmă cereri, înregistrate până la 13 octombrie 2020, se vor finaliza prin încheierea contractelor de vânzare conform procedurii simplificate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Conform prevederilor actului normativ aprobat în Ședința de Guvern, cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, precum și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, se soluționează cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 hectare, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 hectare, după caz.

În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.

Avizele finale sau adeverințele de liberă vânzare se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și sunt valabile până la 31 ianuarie 2021.

Subliniem că procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență vizează soluționarea cererilor prin care a fost solicitată afișarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, înregistrate la autoritatea competentă în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020, precum și a cererilor aferente privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, însoțite de documente justificative, iar avizele și adeverințele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea.

Prelungirea termenului de aplicare pentru schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

În Ședința Guvernului din 23 noiembrie 2020 a fost aprobată o Hotărâre prin care aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor se prelungește cu 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2021.

Potrivit alin.(4) al art.51 din  Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, „la încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, orice schemă de ajutoare exceptată în temeiul acestuia rămâne în continuare exceptată pe durata unei perioade de adaptare de şase luni”.

Reamintim că Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014, cu modificările și completările ulterioare, reglementează o schemă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi a costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Acest ajutor este furnizat sub formă de servicii subvenţionate crescătorilor de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine.

Schema de ajutor de stat se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa teritorială.

Suma alocată pentru 2020 este de maximum 65 milioane lei, aferentă unui număr de aproximativ 30.000 beneficiari. În ceea ce privește anul 2021, solicitanții depun cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în perioada 1-15 decembrie 2020. După aprobarea bugetului pe anul viitor, suma pentru plata ajutoarelor de stat pentru anul 2021 se va aproba prin Hotărâre a Guvernului.

Zincul și borul în fertilizanți pentru culturile agricole

Aplicarea microelementelor nu este o practică uzuală în fertilizarea culturilor agricole și horticole și nu ține cont riguros de dependențe în legătură cu condițiile de sol și cerințele sau sensibilitatea plantelor la aceste tehnologii. Până în prezent, la noi, dar și în alte condiții, aplicarea microelementelor se leagă de a preveni sau chiar a corecta deficiențele acestora din sol sau din stările de insuficiență induse fie din cauza reacției, a carbonatării unor soluri și nu în ultimul rând, de efectele perturbatorii cauzate de excesul sau influențele unor macroelemente sau lipsa acestora, la care se mai adaugă și unii factori fizici, în ultimul timp deficitul hidric din sistemul sol-plantă, pe fondul unei secete pedologice de durată.

Normalitatea de luare a deciziilor în aplicarea microelementelor este de introducere a acestora în sisteme de fertilizare complexă în care să susțină enzimatic chimismul și metabolizarea elementelor primare și în acest cadru de macro- și microelemente să se valorifice rolurile și efectele specifice, particulare.

Zincul este esențial enzimatic în fotosinteză, în sinteza proteinelor și glucidelor, se implică în metabolismul fosfatic și fosforilarea hidraților de carbon. Activează hormonii de creștere ai plantelor. Reacția neutră și alcalină, excesul de CaCO3, ca și suprafosfatarea solurilor, pot deregla regimul de nutriție al zincului. Sunt plante de cultură sensibile la insuficiența de zinc: porumbul este specific cu consum mai ridicat din acest microelement, la fel leguminoasele pentru boabe, dar și hameiul, mărul, piersicul, părul, vița de vie.

Borul, comparativ cu toate microelementele, are și roluri plastice, constitutive, îl regăsim în țesuturi și pereții celulari, unde este un factor de menținere a integrității acestora. Enzimatic, este implicat în sinteza, transportul și depunerea glucidelor, în metabolismul lor, dar este activ și în sinteza proteinelor. Are un rol specific esențial în germinarea și viabilitatea polenului, favorizează înflorirea și fructificarea. S-au pus în evidență condiții ale dereglărilor în chimismul său, în sistemul sol-plantă – valorile extreme ale reacției îl dezavantajează, mediul acid îl fixează fără schimb pentru plante, iar solurile cu complex adsorbtiv slab reprezentat (prea nisipoase și cu conținut scăzut de humus) au rezerve slabe de bor. La fertilizări masive, mai ales cu K, se petrec dereglări datorate unui necesar mai mare de bor pentru culturi.

Sunt specii cu consum ridicat de bor și sensibile la insuficiența acestuia – sfecla de zahăr, rapița, floarea soarelui, lucerna, iar dintre legume, varza, conopida, țelina și pomii fructiferi măr, păr, piersic, precum și vița de vie.

Sisteme de fertilizare cu aplicarea microelementelor

În primul rând se au în vedere fertilizări numai pe fondul unor aplicări raționale de macroelemente. În anii precedenți se aveau în vedere unele îngrășăminte simple cu microelemente. Pentru Zn, ZnSO4 și chelații cu zinc, iar la B, boraxul și acidul boric. Tehnologiile de aplicare aveau în vedere doar aplicările foliare, deși factorii esențiali de eficiență a microelementelor aveau la bază corelările însușirilor solului cu necesarul plantelor, pe fondul unor fertilizări.

Recomandările actuale au în vedere pentru fertilizări de bază și faziale sortimente de îngrășăminte complexe de tip NP și NPK, îmbogățite cu microelemente:

  • pentru fertilizările de bază, se includ sortimentele NP+Zn – 20-20-0 + 0,05 Zn și NPK+S+Mg+B+Zn – 14-14-14 + 4 MgO + 7 SO3 + 0,05B + 0,05 Zn
  • pentru fertilizările faziale, se propun sortimentele NP+Zn – 20-20-0 + 0,05 Zn și sortimentul NPK+Ca+Mg+B+Zn – 23-9-9 + 0,5 CaO + 0,5 MgO + 0,05B + 0,05 Zn.

Dozele optime pentru microelementele menționate sunt:

  • pentru Zn – 8-10 kg Zn s.a./ha, care se pot majora numai la fertilizări intensive cu NPK și la plante mari consumatoare de Zn;
  • la B – 2,5-5 kg B s.a./ha, cu mici ajustări la plante mari consumatoare de B.

Fertilizările la sol cu sortimentele menționate pot fi susținute prin aplicări foliare: ZnSO4 – 0,2-0,5%, chelați cu Zn – 1-2,5 kg Zn/ha, la B – borax 0,2-0,4%.

La fertilizările cu complexe în care se introduc microelemente sunt necesare abordări tehnologice care să favorizeze interacțiunile pozitive ale macro și microelementelor, cu orientarea spre culturi agricole și horticole capabile să valorifice aceste interacțiuni prin eficiența producției și calității.